Programy, Projekty

Programy i projekty realizowane w naszym przedszkolu:

Jako jedyne przedszkole w kraju zostaliśmy dopuszczeni do udziału w projekcie Młody obywatel.

Młody Obywatel to ogólnopolski program skierowany do uczniów i uczennic szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnym oraz opiekunów i opiekunów grup młodzieżowych (nauczycieli/nauczycielek, wychowawców/wychowawczyń, bibliotekarzy/bibliotekarek, pracowników/pracowniczek kultury) z instytucji oświatowych w całej Polsce. W tegorocznej edycji pragniemy zachęcić grupy uczniowskie do szerszego spojrzenia na temat aktywności obywatelskiej – to nie tylko prawo wyborcze czy wypełnianie druczków w urzędzie.

Czytaj więcej…

PROGRAMY EDUKACJI EKOLOGICZNEJ:

Zgodnie z głównymi kierunkami pracy naszego przedszkola profilaktyką prozdrowotną i edukacją ekologiczną, w tym roku kontynuujemy edukację rodziców, rozszerzoną o 9 placówek. Partnerami naszego projektu stały się placówki, którym również bliskie są nasze kierunki pracy.

Pomysłodawcy i twórcy projektu: PM 21 i GOM / w osobach:  Izabela Truszkowska – Bodyńska, Małgorzata Derkacz, Halina Olbińska, Dorota Bularz /.

Po więcej informacji kliknij poniżej:

     „Świadomy Jaś – zdrowy Jan” – kształtowanie postaw prozdrowotnych
w okresie wczesnodziecięcym.

 

Przyjaciele Zippiego
Program „Przyjaciele Zippiego” to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie
z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach
z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci. Jest to cykl 24 spotkań, realizowanych w najstarszych grupach przedszkolnych oraz w pierwszych klasach szkół podstawowych, w oparciu o bardzo starannie opracowane materiały.

Czyste Powietrze Wokół Nas
Aby zminimalizować szkody zdrowotne i społeczne wynikające z biernego palenia dzieci Państwowa Inspekcja Sanitarna realizuje Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”, skierowany do dzieci uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz ich rodziców.
Cele działań: zwiększenie poziomu wiedzy nt. szkodliwości aktywnego
i biernego palenia, wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy, zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

Kubusiowi Przyjaciele Natury
To ekologiczny program edukacyjny, organizowany przez Tymbark i markę Kubuś przy współpracy z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska. Program posiada patronat honorowy Ministerstwa Środowiska. Akcja ma na celu wprowadzenie dzieci w świat przyrody oraz uczenie, jak należy ją chronić.

Ogólnopolski program edukacji zdrowotnej dla przedszkolaków Akademia Aquafresh
Zadaniem programu jest uczenie dzieci już od pierwszych lat życia mycia ząbków po każdym posiłku, a także budowanie świadomości potrzeby utrzymania jamy ustnej
w odpowiedniej higienie, jest warunkiem niezbędnym w powodzeniu działań profilaktycznych. W ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacji Zdrowotnej „Akademia Aquafresh” przekazany jest przedszkolom pakiet bezpłatnych materiałów edukacyjnych umożliwiający prowadzenie zajęć z dziećmi z zakresu profilaktyki stomatologicznej. Nadrzędnym celem Akademii Aquafresh jest wykształcenie w dzieciach nawyku dbania
o higienę jamy ustnej, aby w konsekwencji zmniejszyć tak poważny problem, jakim jest próchnica u dzieci w Polsce.

EDUKACJA FUNDAMENTALNA
Nasze przedszkole a dokładniej grupa Żabek, uczestniczyło w jednym z najnowocześniejszych projektów edukacyjnych w Polsce, prowadzonym przez Fundację Instytut Nowoczesnej Edukacji – Edukacja Fundamentalna dla Przedszkoli. Ideą programu było wszechstronne wspieranie rozwoju dziecka od drugiego do szóstego roku życia, ujednolicenie oddziaływań domu i przedszkola oraz uściślenie współpracy wychowawcy z rodzicami. Program oparty jest na teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Zwraca uwagę na osiem rodzajów inteligencji, które dane są człowiekowi od urodzenia. To jednak, w jakim stopniu
i które z nich się rozwiną, zależy w dużej mierze od rodziny, otoczenia oraz szkoły, w której dziecko się wychowuje. Wylicza się więc inteligencje: lingwistyczną, logiczno-matematyczną, muzyczną, wizualno-przestrzenną, kinestetyczną, interpersonalną i intrapersonalną, oraz ruchową, które mają bezpośredni wpływ na sukcesy szkolne i życiowe dzieci.  Nauka staje się bardziej skuteczna, gdy można połączyć różne sposoby uczenia w taki sposób, aby dziecko mogło się rozwijać wszechstronnie. Dlatego w programie tak duży nacisk położono na rozwój inteligencji wielorakich. Program Edukacja Fundamentalna w Przedszkolu można realizować równolegle z tradycyjnymi programami wychowania przedszkolnego, ponieważ głównym celem jest osiągnięcie przez dziecko zadowolenia z wykonywanej pracy, chęć podejmowania wyzwań, praca w zespole oraz kreatywność. Innowacyjność programu potwierdza ścisła i świadoma współpraca nauczyciela z rodzicami. Celem głównym projektu było zmniejszenie barier występujących w edukacji małych dzieci w 80 przedszkolach 16 województw Polski, poprzez opracowanie oraz wdrożenie interdyscyplinarnego programu wychowania przedszkolnego wykorzystującego technologię ICT oraz TIK w edukacji 

Cele szczegółowe:

  • Podniesienie poziomu umiejętności prowadzenia kreatywnych zajęć wśród 160 nauczycieli przedszkoli interdyscyplinarnie łączących dziedziny nauki z uwzględnieniem matematyki, przyrody z wykorzystaniem dostępnych technologii ICT
  • Poprawa jakości współpracy między nauczycielami i rodzicami poprzez opracowanie oraz wdrożenie modelu efektywnych kontaktów rodziców z nauczycielami podnoszącego jakość pracy dydaktycznej, opiekuńczej
  • Podniesienie poziomu kompetencji 80 % rodziców jako pośrednich odbiorców wsparcia uczestniczących w projekcie w zakresie edukacji i wychowania dzieci.
  • Podniesienie jakości prowadzonych zajęć dydaktyczno – wychowawczych ułatwiających rozpoznawanie i niwelowanie specyficznych trudności w tym z matematyki w 80 przedszkolach dzięki opracowaniu i wdrożeniu odpowiednich materiałów dydaktycznych oraz prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod oddziałujących na wszystkie rodzaje inteligencji.
Realizacja projektu  w naszym przedszkolu rozpoczęła się w listopadzie 2013r. i trwała do końca czerwca 2014r.  W projekcie wzięło udział 20 dzieci z gr. Żabek, 20 rodziców i 2 nauczycieli.