Projekt Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Edukacja Fundamentalna w Przedszkolu

Przygoda naszego przedszkola z Edukacją Fundamentalną zaczęła się w lutym 2013 roku, kiedy zgłosiliśmy swoją kandydaturę do uczestnictwa w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską. Czekaliśmy z niecierpliwością ponad 2 tygodnie na wyniki rekrutacji i….. jesteśmy dzisiaj jednym z pięciu przedszkoli na Śląsku, oraz jednym z osiemdziesięciu
w całej Polsce, które będzie realizować program Edukacji Fundamentalnej. Grupa „Żabek” została wytypowana to projektu, gdyż jest to program dwuletni, skierowany do najmłodszej grupy wiekowej. Możemy więc być dumni, że nasze przedszkole realizuje tak prestiżowy, ogólnopolski projekt.

Zabawy Fundamentalne to kompleksowy program wszechstronnego wspierania rozwoju dziecka od drugiego do szóstego roku życia opracowany przez Katarzynę Lotkowską
i Collina Rose. Program oparty jest na teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.  Zawiera około 400 przepisów na zabawy rozwijające dziecko we wszystkich sferach.

Program Edukacji Fundamentalnej powstał z myślą o stworzeniu jak najbardziej optymalnych warunków do poznawania przez dziecko świata matematyczno – przyrodniczego oraz rozwijania w nim przedsiębiorczości, Daje to duże szanse na osiąganie przez dziecko celów edukacyjnych, jak również determinuje osiąganie sukcesów małego człowieka w codziennym życiu.

Głównymi celami kształcenia i wychowania w ramach programu są:

 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
 • budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym co jest dobre a co złe,
 • kształtowanie w dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów
  i porażek,
 • rozwijanie umiejętności społecznych dzieci , które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,
 • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci
  o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
 • troska o zdrowie dzieci by ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa
  w zabawach i grach sportowych,
 • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,
 • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
 • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,
 • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości
  i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.