Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU ZGODNY ZE STATUTEM PM – 21

Praca przedszkola w ciągu dnia przebiega zgodnie z ramowym rozkładem dnia ustalonym przez Dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów ) i tak w godzinach:
od 6.30do 8.30 organizowanie sytuacji edukacyjnych w których dzieci: nabywają umiejętność zgodnej zabawy w grupie, wyrabiają nawyki stosowania form grzecznościowych, utrwalają poznanie umiejętności i wiadomości w zabawach i grach dydaktycznych, doskonalą sprawność manualną w zabawach konstrukcyjnych
i manipulacyjnych, tworzą z układanek, klocków, rozsypanek obrazkowych, rysują dowolnie, zamalowują kolorowani, doskonalą sprawność ruchową w ćwiczeniach porannych i zabawach ruchowych, utrwalają wiedzę z wychowania komunikacyjnego podczas organizacji dowozu (dzieci niepełnosprawne), wykonują czynności samoobsługowe w łazience, przygotowują się do śniadania
od 8.30 do  9.00
          śniadanie
od 9.00 do 12.00 
     organizowanie sytuacji edukacyjnych, w których  dzieci realizują podstawy programowe:
rozwijają sprawność ruchową poprzez gry, zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne; obserwują, eksperymentują i odkrywają przyrodę; uczą się myśleć, mówić, słuchać
i rozumieć; mają kontakt z książką, poznają literaturę bawią się w teatr; doskonalą spostrzegawczość i wrażliwość słuchową w zabawach rytmiczno-słuchowych; przygotowują się do pisania; zdobywają orientację w schemacie własnego ciała
i przestrzeni; poznają figury geometryczne; tworzą, porządkują i klasyfikują zbiory przedmiotów; poznają liczby i cyfry; poznają zwyczaje, tradycje i sztukę ludową; śpiewają piosenki, bawią się przy muzyce, relaksują, biorą udział w zajęciach z rytmiki; podejmują własne działania plastyczne i konstrukcyjne: rysują, malują, wydzierają, wyklejają, wycinają, lepią z plasteliny, modeliny, masy solnej; wyrażają swoją aktywność ruchowa     w ogródku przedszkolnym; uczą się zasad ruchu drogowego; biorą udział w spacerach
i wycieczkach, poznają środowisko; przygotowują się i biorą udział w uroczystościach przedszkolnych; biorą udział w zajęciach integracyjnych, uroczystościach z dziećmi niepełnosprawnymi; poznają swoje możliwości, otrzymują szansę odniesienia sukcesu, wykonują zabiegi higieniczne
od 1200 do  12
30       obiad, organizacja powrotu dzieci pięciogodzinnych do domu, kontakty indywidualne z rodzicami
od 1230 do  1400 
odbywa się: leżakowanie,  sytuacje   edukacyjne, wycieczki, spacery, teatrzyki, praca indywidualna i wyrównawcza, czynności porządkowe, zabiegi higieniczne, nabywanie umiejętności zgodnej zabawy w grupie mieszanej
od 13
00
  zajęcia dodatkowe
od 1400 do 14
15      podwieczorek
od 1415 do 1630
odbywają się:  zabawy w ogrodzie, zabawy ruchowe, dowolne, tematyczne, dydaktyczne, kołowe, ćwiczenia rozwijające  narządy  mowy i słuchu, praca indywidualna,  czynności porządkowe.