KONKURS FOTOGRAFICZNY „ZDROWO JEM-ZDROWO ŻYJĘ”

Regulamin konkursu fotograficznego „ZDROWO JEM – ZDROWO ŻYJĘ”

w ramach projektu „Świadomy Jaś – zdrowy Jan”Znalezione obrazy dla zapytania ŚWIADOMY JAŚ ZDROWY JAN

 

Główny organizator : Przedszkole Miejskie
z Oddziałami Integracyjnymi Nr 21 w Gliwicach,
ul. Górnych Wałów 19, Gliwicki Ośrodek Metodyczny w Gliwicach.

Organizator
Każda placówka biorąca udział w konkursie.

Uczestnik
Uczestnikiem konkursu może być:

– każda rodzina, której dziecko uczęszcza do przedszkola lub szkoły biorącej udział
w projekcie „Świadomy Jaś – zdrowy Jan”  i w okresie od 02 do 13 kwietnia 2015r. zgłosi fotografie do konkursu w swojej placówce

I. CZAS I MIEJSCE TRWANIA KONKURSU.

1. Konkurs organizowany jest w Przedszkolach: PM-4, PM-18, PM-21; PM -31: PM-36, PM-38, PM-40, oraz Szkołach Podstawowych: SP -1, SP- 3, SP- 10.

2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 02 marca 2015 r. i trwa do 13 kwietnia 2015 r. włącznie.

II. KATEGORIA TEMATYCZNA KONKURSU.

„Zdrowo  jem – zdrowo żyję”.   Zdjęcia mają uwzględniać szeroko pojęty zdrowy styl życia / sport, odżywianie, wypoczynek…/.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE.

3.1. Do konkursu można zgłaszać jedynie prace, których autorem jest osoba zgłaszająca fotografie.

3.2. Zgłoszenie zdjęć do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, iż:

–  zgłoszona do konkursu praca fotograficzna jest autorstwa uczestnika i przysługuje mu do niej całość praw autorskich,

–  uczestnik posiada zgodę osób widniejących na przesłanych fotografiach na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach konkursu oraz w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, także podawanych do publicznej wiadomości na portalach internetowych, w wydawnictwach głównego organizatora, oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych głównego organizatora.

3.3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 (dwie) fotografie. Wszystkie fotografie powinny zostać zgłoszone jednocześnie.

3.4. Zgłoszone do konkursu fotografie muszą być w formacie 15 x 21. Uczestnik nagrodzonej pracy przez głównego organizatora zobowiązuje się do przesłania na jego prośbę zdjęcia w rozdzielczości pozwalającej na wydruk dobrej jakości na potrzeby wystawy konkursowej ( min. 2000 x 3000 pikseli).

3.5. Trzy pierwsze miejsca nagrodzone w placówce należy przekazać do PM – 21 do dnia 15 kwietnia 2015r.

3.6. Główny organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęć, które nie spełniają warunków konkursu.

IV. OCENA FOTOGRAFII BIORĄCYCH UDZIAŁ W KONKURSIE.

4.1. Jury zostaje powołane przez Organizatora w składzie wybranym przez daną placówkę biorącą udział w projekcie.

4.2. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu określonym przez organizatora.

V. NAGRODY W KONKURSIE.

5.1.Nagrody dla zwycięzców organizuje placówka we własnym zakresie.

5.2.Główny organizator spośród przesłanych do niego prac wyłoni trzy pierwsze miejsca, które zostaną nagrodzone nagrodami dodatkowymi.

5.3. Wszystkie nagrodzone w placówkach prace zostaną wyeksponowane w Urzędzie Miasta.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

6.1. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie głównego organizatora.

6.2. Przesyłając zgłoszenie do konkursu uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy regulamin i opisane w nim warunki uczestnictwa.

6.3. Uczestnik konkursu poprzez udział w nim wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją konkursu i celach marketingowych głównego organizatora. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). uczestnicy konkursu mają prawo wglądu do podanych danych osobowych oraz prawo zgłaszania wniosków w zakresie ich poprawiania lub żądania usunięcia danych.

6.4. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie lub umieszczą nieprawdziwe informacje lub dane zostaną automatycznie  wykluczone z udziału w konkursie.