DYŻUR WAKACYJNY PRZEDSZKOLI W 2013r.

OGÓLNE ZASADY ZAPISÓW NA WAKACYJNE DYŻURY

1. Zapisy do przedszkola dyżurującego w okresie wakacyjnym trwają od 1 do 31 maja 2013r.
2. Rodzice (opiekunowie prawni) dokonują zapisu dziecka na dyżur wakacyjny w wybranym, spośród wskazanych w planie dyżurów przedszkolu miejskim.
3. Przy zapisie dziecka opiekunowie składają kartę zgłoszenia na dyżur wakacyjny w wybranej placówce dyżurującej. Formularz karty zgłoszenia należy pobrać w przedszkolu do którego dziecko uczęszczało w trakcie roku szkolnego 2012/2013 (przedszkole macierzyste).
4. Przy zapisie dziecka rodzice podpisują umowę obligującą do uiszczenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole ponad czas przeznaczony na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wyżywienie.
5. Liczbę miejsc oraz szczegółowe zasady organizacji dyżuru wakacyjnego określa dyrektor placówki dyżurującej.


Procedura zapisu na dyżur wakacyjny do Przedszkola Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi Nr 21 w Gliwicach

Dyżur wakacyjny organizuje się dla dzieci uczęszczających do przedszkoli w Gliwicach w bieżącym roku szkolnym. Rok szkolny trwa od 1.09.do 31.08 danego roku.
1. Zapisy na dyżur wakacyjny trwają od 1 do 31 maja b.r.
2. Przedszkole pełni dyżur w miesiącu lipcu zgodnie z harmonogramem pracy przedszkoli.
3. W miesiącu lipcu planowana jest organizacja 4 oddziałów, liczebność grup warunkuje ilość zgłoszeń dzieci z dysfunkcjami.
4. Na dyżur wakacyjny w pierwszej kolejności przyjmowane są:
– dzieci uczęszczające do PM-21
– dzieci z placówek integracyjnych
– dzieci z pozostałych gliwickich przedszkoli w miarę wolnych miejsc
5. Przy zapisie rodzic (opiekun prawny) składa wypełniony Formularz zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny. Pobiera się go w przedszkolu macierzystym. Formularz musi być opieczętowany pieczątką przedszkola macierzystego.
6. Po zapisie i przyjęciu dziecka do przedszkola dyżurującego, rodzic (opiekun prawny) podpisuje umowę, obligującą do uiszczenia opłat za przedszkole w wysokości i na zasadach określonych w obowiązującej uchwale w sprawie płatności i zasad korzystania z przedszkoli publicznych.
7. Lista dzieci przyjętych do przedszkola na dyżur wakacyjny będzie umieszczona w widocznym miejscu na terenie placówki 4 CZERWCA 2013r.
8. Dopuszcza się możliwość dokonywania dodatkowych zapisów dzieci do przedszkola pełniącego dyżur, w innych terminach w miarę wolnych miejsc. W takim przypadku umowa winna zostać podpisana najpóźniej w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu wraz z dowodem uiszczonej wpłaty za przedszkole.

PRAWO DO POBRANIA KART MAJĄ WYŁĄCZNIE RODZICE, KTÓRZY NIE ZALEGAJĄ Z OPŁATAMI ZA PRZEDSZKOLE.

W OKRESIE WAKACYJNYM NIE BĘDZIE ORGANIZOWANY DOWÓZ DZIECI DO PLACÓWEK.

HARMONOGRAM PRZYJĘCIA DZIECI DO PM-21 NA DYŻUR WAKACYJNY

  • 6.05.-31.05 – POBIERANIE KART ZGŁOSZEŃ
  • 4.06.2013R. – WYWIESZENIE LISTY PRZYJĘTYCH
  • 4.06-14.06.2013R. – ZAPROSZENIE DO PODPISYWANIA UMÓW Z PRZEDSZKOLEM
  • DO 25.06.2013R. WPŁATY ZA DEKLAROWANY CZAS POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU (WPŁATA DOKONYWANA Z GÓRY BRAK ZWROTÓW)
  • 1.07.2013R. – PRZYJĘCIE DZIECI WG LISTY Z POTWIERDZONYMI WPŁATAMI.

PROSIMY O PRZEMYŚLANE ZGŁOSZENIA