Rada Rodziców

Rada Rodziców

Rada Rodziców jest organem społecznym działającym na rzecz przedszkola, którego zadaniem jest:

1. Współdziałanie z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci, przez rodzinę i przedszkole, w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym
2. Czynne uczestniczenie w życiu przedszkola
3. Przekazywanie rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola informacji o udzielanej pomocy na rzecz placówki oraz działalności finansowej RR
4. Występowanie do dyrektora, organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola
5. Formułowanie opinii w sprawach przewidzianych przepisami prawa oświatowego oraz statutu
6. Finansowanie i organizacyjne wspieranie działalności statutowej przedszkola

Organy przedszkola współdziałają ze sobą dając każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określanych ustawą i zawartych szczegółowo w Statucie Przedszkola.
1)    W celu zapewnienia bieżącej wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi organami przedszkola na wniosek Dyrektora, Rady Pedagogicznej lub Rady Rodziców, organizowane są wspólne zebrania mające na celu podnoszenie poziomu placówki oraz stworzenie dzieciom jak najlepszych warunków rozwoju.
2)    Bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami zapewnia Dyrektor, wykorzystując do tego tablice informacyjne dla rodziców i pracowników przedszkola.
3)    Spory między organami rozstrzygane są drogą negocjacji.

Na zebraniu Rady Rodziców ustalono, że składka na Radę Rodziców zostanie podwyższona :

80 zł. na rok

40 zł. na rok – drugie dziecko

0 zł. na rok – trzecie dziecko

W roku szkolnym  2015 / 2016  zmieniło się konto Rady Rodziców.

Wpłaty należy dokonać na konto Stowarzyszenia

nr konta : Stowarzyszenia Akademia Sportowa Gliwice

                  55 1160 2202 0000 0002 8840 4094

W tytule przelewu prosimy wpisać:

PM 21 Rada Rodziców – Darowizna Imię i nazwisko rodzica i dziecka

Rada Rodziców zdecydowała, że zebrane fundusze ( tak jak w latach poprzednich) przeznaczone zostaną na :

– wycieczki,

– teatrzyki,

– dopłatę do paczek mikołajkowych,

– zespoły muzyczne na bal karnawałowy, Piknik Rodzinny,

– zakup książek dla dzieci odchodzących z przedszkola,

– imprezy integracyjne, kulturalno- oświatowe.